Община Луковит

официален сайт

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

Процедура

Проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги

Номер на договора

РД04-90/04.07.2017 г.

Наименование на проекта

Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в общността в община Луковит чрез модернизиране на кухненското оборудване в обществена кухня за приготвяне и раздаване на храна в Домашен социален патронаж

Основни дейности

Доставка и монтаж на три професионални готварски печки, хладилен шкаф, професионална зеленчукорезачка с пет различни ножа към нея и професионален пасатор с капацитет до 23 литра

Срок на изпълнение

2017 г.

Продължителност – 3 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

26 965 лв. – от Фонд „Социална закрила“

 3 000 лв. – собствено съфинансиране от Община Луковит

Източник на финансиране ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“
Номер на договора BG05M20P001-3.001-0001
Наименование на проекта Заедно
Цел на проекта Подпомагане на децата от ромската етническа група и/или други групи/семейства в уязвимо социално положение, в процеса на образователна интеграция и социализация в ранна детска възраст
Основни дейности

Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин – овладяването на официалния език е предвидено чрез работа в три направления: „Играя и спортувам“, „Пея и танцувам“ и „Аз съм актьор“.

Мероприятия – самостоятелни и съвместни, на детските градини и подготвителните групи, организирани и проведени в читалищата: детски фестивали с тематични седмици и общински празник за съвместни изяви на децата от различните етнически групи.

Работа с родители – мотивация на родителите за образование на техните деца, както и преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход.

Срок на изпълнение 20 месеца – до 24.04.2018 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Всички детски градини и училища с подготвителни групи в община Луковит и всички народни читалища в населените места с детски градини и училища с подготвителни групи, вкл. изнесени групи на детските градини
Стойност на проекта 499 969 лв.
Източник на финансиране ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“
Номер на договора BG05M9OP001-1.002-0038-C01
Наименование на проекта Младежка гаранция в Луковит
Цел на проекта Активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29 г., които не са ангажирани в заетост, образование и обучение, чрез прилагане принципа на „младежка гаранция“ на територията на община Луковит.
Основни дейности

Идентифициране на икономически неактивни младежи от 15 до 29 годишна възраст включително на територията на община Луковит, които не са ангажирани в заетост, образование и обучение, не са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Луковит, тяхното активиране и интеграция в заетост.

Мотивационни обучение за активно търсене на работа за 100 идентифицирани неактивни младежи.

Предложение за обучение и придобиване на професионална квалификация за 55 лица по следните специалности: озеленяване и цветарство; работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечение; основни и довършителни работи; екскурзоводство.

Директно насочване към заетост за период от 6 месеца в следните длъжности: работник, озеленяване – 20 бр.; чистач/хигиенист – 10 бр.

Наемане на работа на 81 лица от целевата група за период от 6 месеца на длъжностите: градинар, сезонен – 20 бр.; помощник кухня – 9 бр.; работник поддръжка – 14 бр.; екскурзовод – 8 бр.

Срок на изпълнение 19.04.2016 г. – 31.12.2017 г.
Бенефициент Община Луковит
Бенефициент Център за професионално обучение към „Научно-технологичен съюз – Плевен“ с лиценз № 200712487
Стойност на проекта 389 586,06 лв.
Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор ЕЕ 1019/29.06.2015 г.
Обект Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54”
Цел на програмата Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
Основни дейности Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54”, чрез: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив и полагане на хидроизолация, топлинно изолиране на сутерен, подмяна на дограма.
Срок на изпълнение 2015 г. – 2016 г.
Бенефициент

Сдружение на собствениците „Луковит Кръгояр 54“гр. Луковит, ул. „Кръгояр” №54”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта 935 552,47 лв.