Община Луковит

официален сайт

udoma

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Процедура

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

Номер на договора

BG05M9OP001-2.002-0019-C001

Наименование на проекта

Грижа за всеки

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот чрез интегрирани здравно-социални услуги и подкрепа в зависимост от нуждите и потребностите на хора в неравностойно положение.

Основни дейности

Достъп до интегрирани услуги чрез създаване на Център за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Обучение на персонала за предоставяне на услугите. Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране, и/или супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност. Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра. Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.

Срок на изпълнение

Начало – 01.11.2015 г.

Продължителност – 20 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

499 773,84 лв.

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор

ЕЕ 37/04.03.2015 г.

Обект

Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

Цел на програмата

Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност

Основни дейности

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”, чрез: топлинно изолиране на външните стени с топлоизолационна система от фасадни плочи EPS с дебелина 10 см; топлоизолиране на пода с топлоизолационни плочи от XPS с дебелина 4 см; топлоизолиране на покрива; подмяна на дограмата на сградата и подмяна на хоризонтални ВиК щрангове в сутерена.

Срок на изпълнение

2015 г. – 2017 г.

Бенефициент

Сдружение на собствениците „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта

582 524 лв.

Източник на финансиране

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Номер на договор

BG05FMOP001-3.002-0021-C01

Наименование на проекта

Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 130 социално слаби, самотно живеещи и лежащо болни лица.

Срок на изпълнение

16.05.2016 г. – 30.04.2017 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

79 593,80 лв.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост на младите хора“

Номер на договор

Договор за заетост ОЗМ-1-04-07-124 #1 от 17.02.2016 г.

Наименование на проекта

Обучения и заетост на младите хора

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на зелени площи, канавки, гробищни паркове

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 118 безработни лица до 19-годишна възраст за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“. Поддържане на зелени площи, канавки и гробищни паркове в гр. Луковит и селата Дерманци, Торос, Петревене, Беленци, Карлуково, Румянцево, Тодоричене, Ъглен и Бежаново.

Срок на изпълнение

2016 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

369 684 лв.

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор ЕЕ 177/17.03.2015 г., анекс 1 към  ЕЕ 177/17.03.2015 г
Обект Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”
Цел на програмата Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
Основни дейности Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”, чрез: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив и полагане на хидроизолация, топлинно изолиране на сутерен, подмяна на дограма.
Срок на изпълнение 2015 г. – 2016 г.
Бенефициент

Сдружение на собствениците „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта 458 214,77 лв.