Община Луковит

официален сайт

udoma

           На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/   в обхват  поземлен имот с кадастрален номер 1273, включен за урегулиране в УПИ VІІ, УПИ VІ и с малки части в УПИ VІІІ, УПИ ІХ в кв.104 и улица с ОК 281; 282 по регулационния и кадастрален план на с.Дерманци с цел привеждане на дворищнорегулационните линии  в съответствие с имотните граници  между ПИ с кадастрален номер  1273 и 1272 и запазване на действащата устройствена зона – Жм

         В 14-дневен срок от съобщението по ал.3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПРЗ до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.