Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №24/07.07.2017г. за обект: „Гаражни клетки - групов строеж" в УПИ IX, кв.73 по Регулационния план на гр. Луковит.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването му пред Началника на РО"НСК" при РДНСК - СЗР - Ловеч.