Община Луковит

официален сайт

udoma

       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПИПУП - ПРЗ/ в обхват УПИ І, кв.160 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.503.312 по Кадастрална карта на града, с цел смяна отреждането на имота от“ за жилищно застрояване” в „за жилищно и обществено застрояване”, при запазване на действащата устройствена зона за нискоетажно жилищно застрояване. С Плана за застрояване се предвижда ограничителни линии и ново основно застрояване.   

       Проектът на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

       Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.