Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 211/08.06.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват  УПИ VІ-338 и УПИ VІІ-338 и УПИ V-343, в кв.38 по регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит с цел обединяване на същите в един, при запазване на действащата устройствена зона за новообразувания урегулиран поземлен имот.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.