Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №194/25.05.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват ПИ с кадастрален №1273, включен за урегулиране в УПИ VІІ, УПИ VІ и с малки части в УПИ VІІ, УПИ ІХ в кв.104 и улица с ОК 281;282 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит и ПИ с кадастрален №1272, включен за урегулиране в УПИ V и УПИ VІ, с цел привеждане на дворищнорегулационните граници в съответствие с имотните граници и предвиждане на ограничителни линии на застрояване при запазване на действащата устройствена зона – Жм.

              Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.