Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №176/18.05.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за за застрояване (ПИПУП-ПЗ) в обхват УПИ І, кв.120 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9810 по Кадастрална карта на града, с цел промяна на предвидената ограничителна линия на застрояване единствено в участъка към прилежащата улица с ОК 846;849;850, от която се реализира достъпа до имота, като същите – улична регулационна и ограничителна – съвпаднат, а не както е до сега  - едната да отстои от другата на 1 м.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.