Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед №РД-07-96/13.04.2017 год. на Областен управител на област Ловеч е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Изграждането на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ за строеж: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност“ в землищата на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.