Община Луковит

официален сайт

udoma

                  Община Луковит, област Ловеч на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за застрояване и Парцеларен план за изграждане на захранваща линия 20/0,4kV  от нов трафопост тип МКТП 100 kVА в поземлен имот 187028, м. Средна лъка, землище на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен до съществуващ стоманорешетъчен стълб на електропровод 20kV „Петревене“ към ТП-7 в с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч с трасе преминаващо през имоти с идентификатори 44327.332.40, 44327.332.41, 44327.332.42 и 44327.331.9 по Кадастрална карта на гр. Луковит. Проектът се намира в стая №27 на общината. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения в общинската администрация.