Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №128/13.04.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), в обхват УПИ І, кв.160 по Регулационния план на гр. Луковит, с цел смяна на отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за жилищно и обществено застрояване“ и предвиждане на ограничителни линии и ново основно застрояване и 2.Инвестиционен проект за ново основно застрояване – магазин за промишлени стоки.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.