Община Луковит

официален сайт

udoma

         Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 53/02.02.2017 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  /ПУП-ПР/ в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ, кв.205 по Регулационния план /РП/ на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.502.721, 44327.502.722, 44327.502.723 и 44327.502.720 по Кадастрална карта на града. От урегулирани поземлени имоти ІІ, ІІІ и VІ в кв.205, които са общинска собственост се прехвърлят части към УПИ І в кв.205 по РП на гр.Луковит, вследствие на което засегнатите от ИПУП-ПР урегулирани поземлени имоти променят площите си, съгл. Заповедта.

        Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.