Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №67/15.02.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV и УПИ ІХ, кв.42 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.502.1820 и 44327.502.3037 по Кадастрална карта на града, с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел обединяване на двата имота, отреждане на новообразувания „За жилищно строителство“ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и 2.Инвестиционен проект за новопредвиденото основно застрояване – еднофамилна жилищна сграда.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.