Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №46/30.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІІ, кв.126 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2505 по Кадастрална карта на града и УПИ VІ, кв.126 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2504 по Кадастрална карта на града, с цел обединяването им, смяна отреждането на новообразувания имот, като същото стане „за автосервиз, автомивка и пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС“ при запазване на действащата устройствена зона – Жм и се предвидят ограничителни и задължителни линии на застрояване.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.