Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 34/25.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР), с цел смяна отреждането на имота от„ за магазини“ в „за детска градина“ и 2. Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща двуетажна сграда в УПИ Х, кв.43 по Регулационния и кадастрален план на с. Беленци в целодневна детска градина с една група.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.