Община Луковит

официален сайт

udoma

                 Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 481/13.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с който се образуват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ І отреден „За хали, кооперативен пазар и ресторант“ и УПИ ІV отреден „За търговия и услуги“, като регулационните линии на втория съвпадат с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 44327.503.195 от Кадастрална карта на гр.Луковит. С плана за застрояване се предвижда ограничителна линия на застрояване.

                  Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.