Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 29/19.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1.Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна отреждането на имота от „жилищно застрояване“ в „за обществено-обслужващи дейности – пункт за технически преглед“ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и 2.Инвестиционен проект в обхват УПИ І, кв.118 по Регулационния  план на гр.Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.9795 по Кадастрална карта на града.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.