Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 6/05.01.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват кв.12 по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, община Луковит, с цел смяна отреждането и обособяване на урегулирани поземлени имоти като: УПИ ІІ и УПИ ІІІ, с граници съвпадащи с кадастралните граници на поземлени имоти с номера 37 и 38, с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ І, с контур и площ, представляващи с останалата част от кв.12, като новообразувания урегулиран поземлен имот се отреди „за обществено ползване“

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.