Община Луковит

официален сайт

udoma

        На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-02-15-123/06.12.2016 год. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването на подробен  устройствен план/ПУП/ - план за застрояване и парцеларен план /ПЗ и ПП/ за обект „Захранваща линия 20/0,4кV от нов МКТП 100 кVА в поземлен имот/ПИ/ №187028, м.“Средна Лъка“, землище на с. Реселец, община Червен бряг до съществуващ стоманорешетъчен стълб на електропровод 20 кV “Петревене“ към ТП 7 в с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч

         Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.