Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 497/27.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ Х-202, кв.66 по Регулационния и кадастрален план на с.Карлуково, с цел смяна отреждането на имота в „за семеен хотел и рекреации“ при запазване на действащата устройствена зона и устройствени показатели, привеждане на дворищно-регулационните граници в съответствие с имотните граници между ПИ с кадастрален номер 202 и 203 и предвиждане на ограничителни и задължителни линии на застрояване.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.