Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 496/27.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ  идентификатор 44327.502.2109 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ І, кв.71 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел смяна отреждането на имота в „за площадка за третиране на излезли от употреба МПС“ при запазване на действащата устройствена зона и устройствени показатели и предвиждане на ограничителни и задължителни линии на застрояване.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.