Община Луковит

официален сайт

udoma

                  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план - план за регулация /ПИПУП - ПР/ в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ, кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.502.721, 44327.502.722, 44327.502.723 и 44327.502.720 по Кадастрална карта на града, с цел промяна на границите между УПИ І от една страна и УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.205 от друга.

                  Проектът на ПУП – ПР може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.