Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 479/12.12.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1.Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) и 2.Инвестиционен проект в обхват УПИ VІІ-57, кв.11 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.