Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 471/30.11.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ І, кв.12 по Регулационния план на гр. Луковит, с цел разделянето му в съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатори 44327.502.1909 и 44327.502.9836, като първия (образуван от ПИ 44327.502.1909) запази номера си – УПИ І и отреждането си „за болница и поликлиника“, а втория (образуван от ПИ 44327.502.9836) да стане УПИ ІІІ и да се отреди „за Периферен филиал за нуждите на ЦСМП-Ловеч“.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.