Община Луковит

официален сайт

udoma

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 455/18.11.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 338, урегулирани в УПИ VІ-338 и УПИ VІІ-338, ПИ с кадастрален номер 343, урегулиран в УПИ ХІ-343 и УПИ V-343, ПИ с кадастрален 344, урегулиран в УПИ ХІІ-344, ПИ с кадастрален номер 345, урегулиран в УПИ ІV-345 и ПИ с кадастрален номер 346, урегулиран в УПИ ІІІ-346, всичките в кв.38 по регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, с цел привеждане на дворищно-регулацинните граници в съответствие с имотните граници.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.