Община Луковит

официален сайт

udoma

        Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 362 от 27.09.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение   на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват поземлен имот с кадастрален номер 1302 , урегулиран в УПИ Х в кв.116 по регулационния и  кадастрален план на  с. Дерманци, като вътрешните  регулационни линии на имота  се поставят в съответствие със съществуващите  имотни граници  на същия.

       Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.