Община Луковит

официален сайт

udoma

        Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 361 от 27.09.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват кв.12 по плана на  с. Дерманци, като урегулиран поземлен имот/УПИ/ І отреден „За озеленяване“ в кв.12 се разделя на отделни поземлени имоти с дворищнорегулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземлените имоти, както следва:

      - УПИ І-27е с площ от 327 кв.м.,
      - УПИ ІІ-28 е с площ от 390 кв.м.,
      - УПИ ІІІ-29 е с площ от 526 кв.м.,
      - УПИ ІV-30 е с площ от 451 кв.м.,
      - УПИ V-32 е с площ от 469 кв.м.,
      - УПИ VІ-33 е с площ от 431 кв.м.,
      - УПИ VІІ-36 е с площ от 532 кв.м.,
      - УПИ VІІІ-34,35 е с площ от 983 кв.м.,
      - УПИ ІХ-31 е с площ от 478 кв.м.,

и същите се отреждат  „ За жилищно застрояване“ в съответствие с фактическото им ползване.

          Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.