Община Луковит

официален сайт

udoma

     На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / ПИПУП - ПРЗ/ за УПИ І, кв.140 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел обособяване на самостоятелен УПИ от конфигурацията на ПИ с идентификатор 44327.503.195 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел отреждане „За търговия и услуги”, при запазване на действащата устройствена зона, предвиждане на ограничителна линия на застрояване за новообразуваните урегулирани имоти, в съответствие със съществуващите сгради.

     Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

     Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.