Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 386/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 598 и съседния му – ПИ с кадастрален номер 599, с цел привеждане на уличните регулационни линии в съответствие с имотните граници на двата имота, образуване на урегулирани поземлени имоти І и ІІ, съответно от ПИ с кадастрален номер 598 и ПИ с кадастрален 599, при запазване на квартал с номер 81 и преместване на улица с ОК 305; 306 в трасето на съществуващата на място и ползваща се по предназначение такава.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.