Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 385/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват УПИ ХІ, кв.91 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, общ.Луковит, с цел смяна отреждането от „за болница” в „за жилищно застрояване” и разделянето на УПИ ХІ, кв.91 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, общ.Луковит, на отделни урегулирани поземлени имоти.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.