Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 384/10.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ, кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.721, 44327.502.722, 44327.502.723 и 44327.502.720 по Кадастрална карта на града, с цел промяна на границите между УПИ І от една страна и УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ от друга.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.