Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 374/03.10.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват УПИ І-79 и УПИ ІІ-80, кв.16 по Регулационния и кадастрален план на с.Бежаново, с цел привеждане на дворищно-регулационната граница между УПИ І-79 и УПИ ІІ-80 в съответствие с имотната граница между ПИ с кадастрален номер 79 и 80, кв.16.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.