Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 340/07.09.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ І, кв.140 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел разделянето му на два нови урегулирани имота – УПИ І и УПИ ІV, като регулационните линии на втория съвпаднат с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 44327.503.195 по Кадастрална карта на гр.Луковит и УПИ І запази отреждането си, а УПИ ІV се отреди „за търговия и услуги”, при Смесена централна устройствената зона.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.