Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват  урегулирани поземлени имоти ІV-767 и ІІ отреден „За детска градина“ в квартал 72  по  регулационния и кадастрален план на  с.Дерманци, Община Луковит с цел изменение  на  регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с документа за собственост на заявителя и кадастралните граници на поземлен имот с кадастрален номер 767.

В 14-дневен срок от съобщението по ал.3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПР до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.