Община Луковит

официален сайт

udoma

        На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват квартал 12  по  регулационния и кадастрален план на  с.Дерманци, Община Луковит с цел разделяне на УПИ І отреден „За озеленяване“ , кв.12 , с.Дерманци на отделни урегулирани поземлени имоти с  дворищнорегулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземлените имоти и същите се отредят за жилищно застрояване , предвид  фактическото им ползване. 

        В 14-дневен срок от съобщението всички  заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПР до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.