Община Луковит

официален сайт

udoma

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПИПУП-ПЗ) за допълващо застрояване, свързано разположено по дворищнорегулационните граници на УПИ V, VІІ, VІІІ, ІХ, ХVІ и ХVІІ, кв.78 по Регулационния план на гр.Луковит, одобрен със Заповед №243/01.07.2016г. на Кмета на Община Луковит.

2.  Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Двоен гараж и офиси, намиращи се в УПИ VІІІ, кв.78, ПИ с идентификатор 44327.502.2440, гр.Луковит”, за който е издадено Разрешение за строеж №22/01.07.2016г. от Гл.архитект на Община Луковит.

Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.