Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/  в обхват  поземлен имот с кадастрален № 1302, урегулиран в УПИ Х, кв.116 по  регулационния и кадастрален план на  с.Дерманци, Община Луковит с цел привеждане на  дворищнорегулационните граници в съответствие с имотните.

В 14-дневен срок от съобщението всички заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПР до общинската администрация съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.