Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №17/09.06.2016г. за обект: „Преустройство на част от първи етаж на 2МЖ в кафе-аперитив” в УПИ VІІ, кв.144 по Регулационния план на  гр.Луковит (ПИ с идентификатор 44327.503.206 по КК на гр.Луковит).

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването му пред Началника на РО”НСК” при РДНСК – СЗР - Ловеч.