Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №106 от Протокол №9/30.05.2016г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 в землището на с.Карлуково, община Луковит и Парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – при необходимост, с цел смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане на част от имота „за съоръжение на техническата инфраструктура” и предвиждане на ограничителна линия на застрояване, във връзка с разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”ЕАД.

Решението, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.