Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 212/10.06.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 522, попадащ с най-голямата си част в УПИ ІХ, кв.71, част в улица с ОК 295; 296; 297 по регулационния и кадастрален план на с.Дъбен и останалата част в землището на селото, с цел единствено уличната регулационна линия се приведе в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрален номер 522.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.