Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 207/07.06.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ І, единствен в кв.143 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел разделянето му на два нови урегулирани имота – УПИ І и УПИ ІІ, с отреждане „за жилищно строителство”, като единия – УПИ ІІ според графичното предложение да бъде с площ от 1000 кв.м.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.