Община Луковит

официален сайт

udoma

Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед № 126/01.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение   на подробен  устройствен план - план за регулация  в обхват  поземлен имот с кадастрален № 353 в кв.46 по  регулационния и кадастрален план на  с.Карлуково, като вътрешната  дворищнорегулационна линии между урегулирани поземлени имоти ІХ-353 и ІІІ-352 в кв.46 се постави в съответствие със съществуващата имотна граница,т.е по имотната граница на поземлен имот с кадастрален номер 353.

След промяна на дворищнорегулационната линия:

- УПИ ІІІ-352 в кв.46 по плана на с.Карлуково е с площ от 1073 кв.м.

- УПИ ІХ-353 в кв.46 по плана на с.Карлуково е с площ от 1357 кв.м

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.