Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване/ ПИПУП - ПЗ/ в обхват УПИ VІІ, VІІІ, ІХ, ХVІ, ХVІІ, кв.78 по Регулационния план на гр.Луковит (ПИ с идентификатори 44327.502.2419, 44327.502.2420, 44327.502.2421, 44327.502.2407, 44327.502.2408  по Кадастралната карта на гр.Луковит), с цел предвиждане на допълващо застрояване в режим на свързано застрояване по общите участъци .

Проектът за изменение на ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.