Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 193/20.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват УПИ ХІ-263, кв.22 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, общ.Луковит, с цел смяна отреждането на имота, от „за озеленяване” в „за параклис”.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.