Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват  квартали №№ 25 и 26  по  регулационния и кадастрален план на  с.Дерманци, Община Луковит с цел промяна на уличните регулационни линии по начин,че същите да съвпаднат с кадастралните граници на поземлените имоти и в съответствие с контура на съществуващата на място улица.

В едномесечен срок от обявлението всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП- ПР до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.