Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 182/11.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.2675 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ ХV, кв.116 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел отреждане на имота „за жилищни нужди и ремонт на автомобили и автомобилни части”, при запазване на устройствената зона – Жм, предвиждане на ограничителна линия на застрояване и максимално допустими устройствени показатели.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.