Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 181/11.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват кв.12 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел делба на УПИ І, кв.12 по плана на с.Дерманци на отделни урегулирани поземлени имоти с дворищнорегулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на поземлените имоти и същите се отредят за жилищно застрояване, предвид фактическото им ползване.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.