Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 169/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрални номера 561,562 и563, урегулирани в УПИ V, VІ, VІІ, VІІІ и ІV, кв.92 по Регулационния и кадастрален план на с.Бежаново, общ.Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационната граница между УПИ ІV, V и VІІ в съответствие с имотните граници на ПИ с кадастрални номера 561,562 и 563..     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.