Община Луковит

официален сайт

udoma

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 168/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 281, 282 и 284, урегулирани в УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, кв.26 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, общ.Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационните граници в съответствие с имотните граници.     

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.