Община Луковит

официален сайт

udoma

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:   

  1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с.Тодоричене, общ.Луковит, одобрен със Заповед №105/18.03.2016г. на Кмета на Община Луковит.
  2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Базова станция №3734 – Тодоричене на оператор „Теленор България”ЕАД, УПИ VІ-258, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с.Тодоричене, общ.Луковит”, за който е издадено Разрешение за строеж №7/18.03.2016г. от Гл.архитект на Община Луковит.

Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит.